اعضای تیم یاراد

دکتر شیرین بدری اصل

مدیر و موسس

معمار و دکترای برنامه ریزی شهری

دکتر علیرضا حسین چی

مدیر آموزش

مدرس بازار های مالی

مهندس….

——–

مهندس….

——–

مهندس….

——–

مهندس….

——–

مهندس….

——–