کسب درآمد

طرح دوست من موسسه یاراد

سطح پاداش شما بر پایه تعداد نفراتی که به یاراد دعوت کرده اید محاسبه میشود.با هر دعوت موفق سطح خود را افزایش دهید.

سطح برنزی

5 درصد به ازای هر دعوت موفق

سطح نقره ای

10 درصد به ازای هر دعوت موفق

سطح طلایی

15 درصد به ازای هر دعوت موفق

ابتدا در سایت ثبت نام کنید

لینک اختصاصی خود را

از حساب کاربری کپی کنید

برای دوستان خود ارسال کنید.

به ازای هر دعوت موفق

حساب شما شارژ خواهد شد.